panorama

Allianssimalli


Allianssimallin periaatteet

Projektiallianssilla tarkoitetaan projektin toteutustapaa, jossa hankkeen keskeiset sidosryhmät vastaavat projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla ja jakavat projektiin liittyviä riskejä. Allianssissa osapuolten työskentelyssä periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko. Allianssin osapuolten tavoitteet on suunnattu palvelemaan koko projektin tavoitteita kaupallisen mallin avulla, joka palkitsee tai sanktioi hankkeen osapuolia tasapuolisesti riippuen hankkeen toteutumisesta ennalta määritettyjen tavoitekustannus- ja avaintulostavoitteiden mukaisesti.

Allianssimallin hyödyt

Allianssimallin ja integroivien projektitoteutusmenetelmien kehittymistä on ajanut tarve kehittää ratkaisuja tavanomaisiin rakennusalalla esiintyviin ongelmiin. Halvimpaan hintaan perustuvassa palveluntuottajan valinnassa korostuvat lyhytjänteinen kustannusten minimointi ja oman edun tavoittelu samalla kun pitkän aikavälin tavoitteet, kuten elinkaarikustannukset jäävät vähäiselle huomiolle. Sopimukset ovat tavallisesti kahdenvälisiä, mikä aiheuttaa pirstoutumista toimitusketjuun sekä mahdollistaa osapuolten yksipuolisen hyödyn tavoittelun aiheuttaen näin osaoptimointia. Osaoptimoinnin mahdollisuus luo alalle vihamielistä ilmapiiriä, joka edelleen vaikuttaa haitallisesti projektien menestymiseen. Toimivalla yhteistyöllä on mahdollista parantaa projektien arvontuottoa ja saavuttaa parempia tuloksia erityisesti kun integroidaan moninaista asiantuntemusta ja työpanosta.

Allianssin ja integroitujen projektitoteutusmenetelmien keskeinen tavoite on integroida hankkeen keskeiset sidosryhmät hankkeeseen normaalia aikaisemmassa vaiheessa ja kohdentaa kaikkien osapuolten tavoitteet yhteneviksi projektin ja loppuasiakkaan tavoitteiden kanssa. Näin voidaan saavuttaa laadullisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti hyvä lopputulos kaikkien osapuolten työskennellessä yhdessä yhteisen tavoitteen toteutumiseksi.

Millaisiin hankkeisiin allianssi sopii?

Allianssimalli sopii erityisesti vaativiin hankkeisiin, joihin sisältyy paljon riskejä ja epävarmuutta.  Tyypillisiä käyttökohteita ovat rakenteiltaan tai toiminnaltaan kompleksiset rakennukset, kuten sairaalat ja terveyskeskukset sekä vaativat peruskorjaushankkeet.  Tavanomaisiin ja kooltaan pieniin uudisrakennushankkeisiin jokin muu toteutusmuoto on todennäköisesti soveltuvampi.  Allianssimalli soveltuu käytettäväksi myös, mikäli hankkeessa halutaan innovoida ja kehittää uusia ratkaisuja.

Kaupallinen malli

Allianssin kaupallinen malli koostuu kolmesta osasta:

  • Kaikki suorat projektikustannukset ja projektille kohdistuvat kiinteät kustannukset korvataan täysimääräisesti toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
  • Palveluntuottajien (esim. suunnittelijat ja urakoitsijat) palkkio-osuus sisältää yrityksen normaalin katteen ja korvauksen yrityksen yleiskuluista. Palkkio-osuus perustuu tiettyyn prosenttiosuuteen projektin tavoitekustannuksesta ja muodostaa samalla palveluntuottajien maksimiriskin.
  •  Kaupallisen mallin bonus/sanktio määräytyy palveluntuottajien suoriutumisena ennalta määritellyissä tavoitekustannus- ja laadullisissa avaintulostavoitteissa. Bonus/sanktio -rakenne jakaa projektin voitot ja tappiot tasapuolisesti ja tilaajan ja palveluntuottajien kesken.


Allianssin vaiheet

Allianssin elinkaari koostuu seuraavista vaiheista:

  • strategiavaihe
  • allianssin muodostamine
  • projektin kehitysvaihe
  • toteutusvaihe
  • takuuaika.

Strategiavaiheessa tilaaja arvioi hankkeen ominaisuuksia ja valitsee vaihtoehtoisten toteutusmuotojen analysoinnin jälkeen allianssin. Jos allianssi on jo valittu lähtökohtaisesti toteutusmuodoksi, ei erillistä strategiavaihetta tarvita. Allianssin muodostaminen tähtää mahdollisimman ammattitaitoisen ja yhteistyökykyisen tiimin valintaan, jolloin on luontevaa, että ehdokkaat ilmoittautuvat tarjouskilpailuun konsortioina. Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä. Valintavaiheessa ehdokaskonsortioiden allianssiosaamisen ja yhteistyökyvyn mittaamiseen käytetään tavallisesti työpajoja. Valintaperusteet koostuvat esimerkiksi tiimin yhteistyökyvystä, allianssiosaamisesta, toteutusratkaisujen arvoa rahalle -ominaisuuksista ja prosenttipohjaisesta palkkio-osuudesta, joiden pohjalta erilaisin painotuksin valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin konsortio allianssikumppaniksi. Valitun allianssikumppanin kanssa allekirjoitetaan allianssisopimus.

Allianssin muodostamisen jälkeen muodostetaan allianssin organisaatiorakenne, joka koostuu allianssin johtoryhmästä, projektin johtoryhmästä ja projektiorganisaatiosta. Allianssin johtoryhmä vastaa ylimmän tason johtamisesta, tavoitteiden asettamisesta projektiryhmälle ja projektiryhmän suorituskyvyn valvonnasta. Projektinjohtoryhmä vastaa projektin päivittäisestä johtamisesta ja johtoryhmän asettamien tavoitteiden täyttymisestä pyrkien toimimaan projektin parhaaksi. Laajempi projektiorganisaatio vastaa projektinjohtoryhmän tavoitteiden täyttymisestä.

Kehitysvaiheen alkaessa osapuolet muodostavat integroidun projektitiimin. Allianssitiimi innovoi edullisia ja hyödyllisiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja, jotka tähtäävät tavoitekustannuksen asettamiseen ja erillisten laadullisten avaintulostavoitteiden muodostamiseen. Mahdollisimman paljon riskejä pyritään tunnistamaan yhteisesti koko allianssin kesken ja määrittämään tarvittavat toimenpiteet, jolloin tavoitekustannukseen jäljelle jäävä riskivaraus on mahdollisimman pieni ja kaikkien kesken yhteisesti muodostettu. Toteutusvaiheessa allianssin osapuolet toteuttavat hankkeen integroidulla tiimillä ja jakavat projektin edut ja haitat kaupallisen mallin ehtojen mukaisesti. Allianssi vastaa yhteisesti projektista takuuajan loppuun saakka.


Mikäli allianssimalli kiinnostaa, ota yhteyttä tai pyydä tarjousta. Kerromme mielellämme aiheesta lisää.

Lisätietoja antaa: Ari-Matti Jänkälä, puh. 0500-581 260

Sähköpostilla: projektipalvelu@prodeco.fi

Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja